Mezinárodní přehlídka

Výběrová porota

Jednání výběrové poroty proběhlo ve dnech 1. a 2. února 2016 v prostorách Moravské galerie v Brně. Porota posoudila především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů, to vše též s ohledem na prostorová omezení výstavních sálů.

Serge Rompza (DE)Po absolutoriu na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu založil Serge Rompza společně s Andersem Hofgaardem v roce 2003 studio NODE se sídlem v Berlíně a v Oslu. Obě pracoviště se společně zaměřují na vizuální identitu, tisky, výstavy a interaktivní tvorbu. K jejich klientům patří MIT Program in Art, Culture and Technology (ACT), Office for Metropolitan Architecture (OMA), Haus der Kulturen der Welt (HKW), ZKM Karlsruhe, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design a Canadian Centre for Architecture (CCA). Od roku 2044 vyučuje Serge Rompza na akademiích umění a designu po celé Evropě a v USA., předseda poroty
Oliver Klimpel (DE)Designér Oliver Klimpel pobýval více než 15 let pracovně v Londýně, v současné době žije v Berlíně. Autorsky zpracoval mnoho projektů publikací a vizuální identity ve Velké Británii i v dalších zemích. Ve své práci kombinuje designérské projekty s výzkumnou prací v oblasti vizuální kultury a umění. Často publikuje a přednáší v různých zemích. V letech 2008–2015 v rámci svého působení na Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) provedl komplexní reorganizaci kurzu Systém – Design. V nedávné době začal na pozvání Centra současného umění v Tchaj-peji zpracovávat výzkumný projekt grafického designu, jehož záměrem je analyzovat a aktivně a kriticky definovat identitu uměleckých a kulturních organizací. V květnu zahajuje v Tokiu projekt zaměřený na narativní struktury.
Tereza Rullerová (CZ)Tereza Rullerová (1987) byla neúspěšná umělkyně. V současnosti pracuje jako grafická designérka ve studiích The Rodina a Moniker. V teorii a praxi se věnuje průnikům akčního umění s grafickým designem. Pracuje, vystavuje, přednáší, organizuje happeningy a setkání všude tam, kde dobří lidé hledají kontakt mezi designem a uměním. Vystudovala ateliér Intermédia Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a grafický design na Královské akademii umění v Haagu. Žije v Amsterdamu.
Ľubica Segečová (SK)Ľubica Segečová se narodila a žije na Slovensku. Působí v Bratislavě jako nezávislá grafická designérka. Studovala na Vysoké škole výtvarných umení (VŠVU), bakalářské studium absolvovala na katedře vizuální komunikace (2009) a magisterský stupeň na katedře designu (2011). Je zakladatelkou nezávislého festivalu grafického designu SELF (2012) a autorského ateliéru trivjednom (2012). Působila jako pedagožka na katedře grafického designu Ostravské univerzity v ateliéru Text Forma Funkce.
Willi Schmid (AT)Po studiu na Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Werkplaats Typografie v Arnhemu si založil vlastní studio ve Vídni. Ve své práci se zaměřuje na grafický design knih. V letech 2008–2015 vyučoval na Akademie der bildenden Künste ve Vídni, v současné době učí na Graphische Bundes-Lehrund Versuchsanstalt Wien. Ve své výukové praxi se zaměřuje na médium kresby v nejširším smyslu slova.

Vyjádření výběrové poroty

Během dvou dlouhých a intenzivních dnů jsme od rána do večera pečlivě studovali téměř devět set přihlášek. Tato prohlídka nám poskytla zevrubný, zajímavý a vypovídající vhled do různých forem praxe gra ckého designu, měli jsme skvělou příležitost zhlédnout velké množství přihlášených prací pocházejících z nejrůznějších mezinárodních kontextů, porovnat společná témata i identi kovat diametrálně odlišné zájmy a kulturní náhledy. Moc se nám to líbilo. Od určité kvalitativní úrovně byly přihlášené práce po koncepční a formální stránce relativně homogenní a lze říci, že zřetelně chyběly extrémní, či řekněme nekonformní a vysoce idiosynkratické polohy – jakkoli překvapivé, nebo naopak málo překvapivé se to může jevit. Rádi bychom také byli zařadili více projektů z komerční sféry, stejně jako více projektů odehrávajících se v určitém časovém úseku či vyskytujících se výhradně online, případně prací, které fungují mimo konvenční formáty a média...

Celkově jsme svůj úkol pojali jako nastolení zajímavé rovnováhy mezi zavedenými a začínajícími gra ckými designéry, mezi konceptuálně zaměřenými pracemi a projekty zdůrazňujícími řemeslné zpracování nebo experimentaci. Vzhledem k tomu, že celkově byly práce relativně srovnatelné, jsme upřednostňovali takové polohy, které dosud nejsou tolik veřejně známé, namísto prezentace již dostatečně propagovaného designu a designérů, což nám umožnilo zviditelnit alternativy a okrajovou tvorbu. Kromě toho nám připadalo důležité vybrat na přehlídku práce vyjadřující se k aktuálním otázkám praxe gra ckého designu, na které jsme chtěli upozornit, například často anonymní tvorbu interních designérských týmů v institucích, nebo okrajovým formám designu, jež působí mimo platné formální kódy.

K naprosté většině závěrů jsme dospěli jednomyslně a vyčlenili jsme si dostatek času, abychom mohli náležitě prodiskutovat zásadní premisy. V souladu se zadáním se náš výběr jednoznačně podřídil letošnímu rozhodnutí pořadatelů zvolit vcelku odlišnou koncepci výstavy a instalace při vědomí všech nových příležitostí i některých omezení z toho plynoucích. Z tohoto pohledu byl proces našeho výběru nezvyklý a napínavý – s přihlédnutím ke skutečnosti, že zapracování nálního výběru exponátů do konzistentních instalací teprve přijde. S ohledem na návštěvníky Bienále Brno jsme se při výběru přikláněli k projektům, jimž bude tento druh výstavní prezentace svědčit. Už teď jsme velmi zvědaví a těšíme se na de nitivní podobu přehlídky.

Náš výběr si klade za cíl nabídnout poučený obraz praxe gra ckého designu, vyzdvihnout její neprošlapané cesty a podnítit diskusi. Doufáme, že spolu s tímto stručným vysvětlením našeho postupu nám to umožní přinášet inspiraci a zároveň demysti kovat gra cký design a jeho hodnocení.

Serge Rompza, předseda poroty
Oliver Klimpel
Tereza Rullerová
Ľubica Segečová
Willi Schmid